Examination Committee

Examination Committee

 COE

 Rev. Fr. Sathinathan

 CA Officer

 Mr. S. Sam Surya

 Asst Office Superintendent

 Mr. V. Radha Krishnan

 Department Representatives

 Mr. J. Rajesh Kumar

 Ms. R. Suganya

 Ms. C. Ranjitha

 Mr. M. Arul